แบบทดสอบภาษาไทย

การทดสอบการแสดงผลภาษาไทย ประโยคนี้เป็นการทดสอบการแสดงผลภาษาไทยโดยฟังก์ชั่นการแปลของ Google

タイ語表示のテスト。この文章はGoogleの翻訳機能によるタイ語の表示テストです。